Стани член на АСАС

Чл. 15. (1) Членството в сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание” е доброволно. В него могат да членуват физически и юридически лица, които споделят целите и приемат Устава на Сдружението; (2) Членството в сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание” бива два вида: Пълноправно и Асоциирано.

Учредителите на сдружението са Пълноправни членове.

Асоциирани членове могат да бъдат физически или юридически лица, споделящи целите и задачите на сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание”. (3) Приемането на нови членове на Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание” се извършва с решение на Управителния съвет (УС) на Сдружението. Видът на членството на новоприетите членове се определя с Решението на УС за тяхното приемане.

Чл. 16. (1) Процедурата за приемане на нови членове в Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание” се открива с постъпване на писмена молба от кандидат-член до Председателя на УС на сдружението, в която декларира, че приема Устава, принципите и целите на Сдружението.

(2) Членство в Сдружението се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Чл. 17. Членството в Сдружението се прекратява:
а) с едностранно волеизявление на даден член на Сдружението, отправено най-малко 1 (един) месец преди датата на прекратяването;
б) с изключване на лицето по решение на Управителния съвет на Сдружението, от датата на решението му;
в) с прекратяване на Сдружението като юридическо лице;
г) със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;
д) при отпадане.

Чл. 18 Изключването на член на Сдружението се извършва с решение на Управителния съвет, в случаите когато този член:
а) нарушава валидно взетите решения от органите на Сдружението;
б) извършва действия, които уронват доброто име и престижа на Сдружението;
в) нарушава разпоредбите на този Устав;
г) проявява незаинтересованост от развитието на дружеството и/или не участва в дейността му и/или не e заплатил членския си внос – встъпителен или годишен, в срок от 3 месеца от съответно определения срок за плащане на вноските;
д) осъществявава дейност, която не е в интерес на Дружеството и членовете му;
е) при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

Чл. 19. При прекратяване на членство в Сдружението, на прекратилия членството си, изключен или отпаднал по други причини член не се връща направения членски внос.

Чл. 20.(1) Пълноправните членове на Сдружението имат право:
1. да избират органите на Сдружението.
2. да участват в Органите на Сдружението.
3. да участват в дейността на Сдружението.
4. да осъществяват контрол върху дейността на Управителния орган на Сдружението на принципа на строгата отчетност.
5. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава на Сдружението.
6. да внасят мотивирани предложения за приемане на нови членове или изключване на член от Сдружението.
7. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да имат достъп до информационната му система и база данни.
8. да напуснат Сдружението при условията залегнали в Устава на сдружението.

(2) Асоциираните членове на Сдружението имат право:
1. да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание, като участват с право на съвещателен глас при взимане на решенията.
2. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да имат достъп до информационната му система и безплатни бази данни за професионалните им нужди.
3. да напуснат Сдружението при условията залегнали в Устава на сдружението.

Чл.21. Всички членовете на Сдружението са длъжни:
1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на Общото събрание и другите Органи на Сдружението;
2. да заплащат встъпителна вноска;
3. да заплащат еднакъв по размер годишен членски внос в срок, определен от Общото събрание съгласно бюджета за текущата година;
4. да заплащат допълнителни парични вноски в размер и срок, определени от Общото събрание;
5. да не използват по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за постигане на цели, противоречащи на Устава на Сдружението;
6. да пазят доброто име на Сдружението;
7. да уведомяват незабавно Сдружението при промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел;
8. да подпомагат развитието на дружеството и да участват активно в дейностите за постигане на целите му;


Изтегли Заявление     Изтегли Устав на АСАС

Заявление за членство

Попълни формата и ни я изпрати.
И ние скоро ще се свържем с теб.

Данни за профилаДопълнителна информация